Vytlačiť

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

Denné štúdium určené pre chlapcov a dievčatá

Dĺžka prípravy: 4 roky

Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť a prospech v ZŠ

Poskytnuté vzdelanie: úplné stredné odborné, maturitné vysvedčenie

Možnosť pokračovať v štúdiu:  akákoľvek forma vysokoškolského štúdia

Uplatnenie: Absolvent študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy je pripravený tak, aby po nástupnej praxi mohol vykonávať technicko-hospodárske a ekonomické funkcie, prípadne vysoko kvalifikované robotnícke povolania v oblasti dopravy a prepravy.

Absolvent študijného odboru si v závislosti od regionálnych podmienok a trhu práce môže nájsť uplatnenie hlavne v železničnej doprave a preprave, v cestnej doprave, v mestskej hromadnej doprave, v zasielateľských firmách a spoločnostiach, v diaľkovej doprave, v doprave pre vlastnú potrebu, v obchodnej sieti, v organizáciách zaoberajúcich sa prepravnou činnosťou v železničnej, cestnej a kombinovanej doprave, kontrolnou, riadiacou a rôznou komerčnou činnosťou v železničnej a cestnej doprave, a to ako dispečer, garážmajster, vedúci dopravy, referent dopravy (spracovanie grafikonov a cestovných poriadkov, sledovanie hospodárenia s pohonnými hmotami, pneumatikami, náhradnými dielmi, evidovaním a rozborom dopravnej nehodovosti, v oblasti školení a vzdelávania vodičov, v dopravnej kontrole, pre kalkuláciu prepravného a pre styk s verejnosťou a inými dopravnými organizáciami), výpravca, osobný a nákladný pokladník, kalkulant prepravného,deklarant, referent prepravy, plánovač, normovač, dozorca prepravy, dispečer, pracovník v ekonomických zložkách podniku, ako i v oblasti logistiky.

Návštevy: 621