3759 K komerčný pracovník v doprave

 

Dĺžka prípravy: 4 roky - odbor je určený pre chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov, dobrý zdravotný stav

Spôsob ukončenia prípravy: maturitná skúška a výučný list

Poskytované vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie, klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3A

 

Profil absolventa:

Absolvent počas štúdia získa vedomosti o:

 • základných právnych normách potrebných pre činnosť medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy
 • spôsoboch prepravy cestujúcich, batožín a nákladu vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave
 • základných predpisoch v medzinárodnej doprave
 • podmienkach na prepravu nebezpečných nákladov
 • dvojstranných medzivládnych dohodách o podmienkach prepravy
 • cestovných poriadkoch a spôsobe ich tvorby
 • jednotlivých druhoch dopravných prostriedkoch a možnosti ich použitia na jednotlivé prepravné činnosti podľa druhu a množstva tovaru
 • vlastnostiach dopravných a prepravných prostriedkov podľa konštrukcie, druhu a množstva nákladu
 • základných ekonomických pojmoch a právnych predpisoch v medzinárodnej a vnútroštátnej doprave
 • komplexných problémy dopravného a prepravného procesu a vedieť ich riešiť
 • zásadách podnikateľských plánov, manažmentu, marketingu v malých a stredných podnikoch
 • dvojstranné medzivládne dohody o podmienkach prepravy
 • zásadách pri uzatváraní zmlúv o podmienkach prepravy
 • zásadách tovaroznalectva
 • zásadách konštrukcie dopravného reťazca

Opis odboru:

Študijný odbor 3759 4 komerčný pracovník v doprave pripravuje absolventov so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a zručnosťami tak, že je schopný vykonávať práce technického, ekonomického a organizačného charakteru v jednotlivých druhoch dopráv. V rámci štúdia sa dáva žiakovi možnosť voľby voliteľných a nepovinných predmetov. Voliteľné a nepovinné predmety si volí s ohľadom na získanie požadovaných vedomostí a zručností potrebných pre výkon povolania v cestnej a mestskej doprave, železničnej doprave, vodnej doprave, leteckej doprave, zasielateľstva a colnej deklarácie alebo logistiky v doprave. Výberom voliteľných predmetov si žiak tiež vytvára predpoklady odbornej orientácie na prax, prípadne aj na ďalšie štúdium.

Vyučovanie odborných predmetov:

Prebieha v jednotlivých učebniach, ktoré sú vybavené množstvom učebných pomôcok, demonštračných paneloch a audio – vizuálnou technikou. Počítačová gramotnosť je pre žiakov aj učiteľov v dnešnej dobe samozrejmosťou. Získavanie a spracovanie informácií, práca s internetom alebo kancelárske práce sa uskutočňuje v kvalitne technicky vybavených učebniach výpočtovej techniky. Vo vyšších ročníkoch uplatňujú svoje nadobudnuté vedomosti v štátnych a súkromných organizáciách.

Uplatnenie absolventov:

Absolvent získa také schopnosti a vedomosti, flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci EÚ. Po získaní nástupnej praxe môže podľa zamerania:

 • pôsobiť v štátnych alebo súkromných organizáciách ako technický a ekonomický pracovník v organizácii dopravy
 • po splnení podmienok živnostenského zákona môže byť súkromným podnikateľom v oblasti dopravy