Rada školy

Zoznam členov

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený (delegovaný) za

Eva Šmátralová

predsedníčka

nepedagogických zamestnancov

Miroslav Foltin

podpredseda

pedagogických zamestnancov

Jana Zápalová

člen

zriaďovateľa - BSK

Juraj Michalík

člen

zriaďovateľa - BSK

Július Hron

člen

zriaďovateľa - BSK

Juraj Majtán

člen

zriaďovateľa - BSK

Michaela Beňová

člen

rodičov žiakov školy

Milan Kolář

člen

rodičov žiakov školy

Michaela Marušová

člen

žiakov školy

Emília Lihocká 

člen

pedagogických zamestnancov

Peter Čecho

člen

rodičov žiakov školy

ŠTATÚT RADY ŠKOLY. pdf

Výročná správa RŠ.  pdf

Zápisnica z ustanovujúcej schôdze RŠ. pdf